Asiakkaat yläkuva

VK-asiakkaat

Roottorikuorinta sahoilla ja vaneritehtailla

Roottorikuorinta on yleisin käytössä oleva kuorintamenetelmä saha- ja viiluteollisuudessa (esim. vaneri ja LVL).

Sahalaitosten kuorinta

Sahalaitosten kuorimakoneet sijoitetaan joko sahansyöttöön tai tukkilajittelulinjan alkupäähän, ennen puiden läpimittalajittelua. Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa kuorimakone sijoitetaan tavallisesti sahalinjaan, kun taas valtaosa Keski- ja Etelä-Euroopan sahoista asentaa sen tukkilajitteluun.

Kuorinta sahansyötössä

Kuorinnan sijoittaminen sahalinjaan vaatii teknisesti varmatoimisen kuorimakoneen, sillä koko linjan prosessi on riippuvainen kuorimakoneen toiminnasta. VK-kuorimakoneilla pystytään varmistamaan sahalinjan toiminta kaikissa olosuhteissa.

Sahalinjaan sijoitettu kuorinta mahdollistaa

  • Kuorintanopeuden optimoinnin puukoon mukaisesti (puut ovat yleensä läpimittalajiteltuja)
  • Puiden syöttämisen kuorimakoneeseen pää päässä ilman tukkiväliä (puut ovat yleensä käännetty kulkemaan latva edellä)
  • Puiden saamisen sahalinjaan mahdollisimman puhtaina (kuorittuja puita ei tarvitse laskea välillä maahan)

Myös puiden varastointi tukkikentällä helpottuu, kun puut kuoritaan vasta sahalinjassa - kuorellisena puu ei ole yhtä liukas. Lisäksi kuori suojaa puuta mahdollisimman pitkään ennen sahausta. Se hidastaa puun kuivumista lämpimänä aikana ja vähentää kauhakuormaajan aiheuttamia pintavaurioita.

Kuorinta tukkilajittelulinjassa

Kuorimakoneen sijoittaminen tukkilajittelulinjaan parantaa sahaussaantoa tarkemman tukkimittauksen myötä. Tukkilajittelulinjassa puu kuoritaan aina ennen mittausta, joten kuoren osuutta ei tarvitse arvioida, vaan mittauksessa päästään absoluuttisen oikeisiin arvoihin.

Kuorimakoneen sijoittelua määrittää myös puukaupan hinnoittelutapa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa sahat maksavat myyjälle ainoastaan puuaineesta, eivät kuoresta, jolloin puu on järkevää kuoria ennen maksun määräävää mittausta.

Kolmas perustelu kuorinnan sijoittamiselle tukkilajittelulinjaan on sahan kapasiteettitarve. Tukkikentällä kuorimakoneen työaikaa voidaan tarvittaessa joustavasti lisätä ja varmistaa kuoritun puun riittävyys sahalla.

Valon Kone toimittaa säännöllisesti etenkin 2- ja 3- roottorisia Combi-kuorimakoneita sahoille eri puolille maailmaa. Ks. konemallit VK5000HD-Combi-2R (-3R) ja VK8000HD-Combi-2R (-3R).

Viilu- ja vaneritehtaiden kuorinta

Viilun valmistuksen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että puun päitä ja pintaa ei vaurioiteta kuorinnan aikana. Puunkuoren mukana sorviteriin joutuneet kivet ja muut epäpuhtaudet nopeuttavat terien kulumista ja heikentävät viilun laatua. Sorvattaessa kuorittua puuta, terät pysyvät huomattavasti paremmassa kunnossa. Tämä varmistaa mahdollisimman häiriöttömän tuotantoprosessin, hyvän laatutason ja minimaaliset terähuoltokustannukset.

Pintaviilun selvästi korkeammasta hinnasta johtuen puun pintaosa on raaka-aineen arvokkain osa. Ero on merkittävä, verrattuna esim. sahatavaran valmistukseen, jossa puun pintaosat yleensä haketetaan.

Viilun valmistukseen käytettävä raaka-aine haudotaan yleensä ennen sorvausta. Kuorinnan kannalta on parempi, jos kuorimakone voidaan sijoittaa haudonnan jälkeen. Silloin kuorintaterissä ja koneen syöttövalsseissa riittää matalampi, puulle hellävaraisempi paine. Etenkin alueilla, joissa puu jäätyy talvella, suositellaan kuorintaa vasta haudonnan jälkeen. Jotkut puulajit, kuten koivu, vaativat aina haudonnan ennen kuorintaa.

Valon Koneella on vuosikymmenien kokemus viilu- ja vaneriteollisuudessa käytettävien puulajien kuorinnasta eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi koivua raaka-aineena käyttävien viilu- ja vaneritehtaiden yleisin kuorimakonemalli on VK-merkkinen. ks. konemalli VK8032PLY. Muita lehti- ja havupuulajeja kuoritaan normaalisti 1-roottorisilla VK-kuorimakoneilla, ks. konemallit VK90, VK110, VK1092 ja VK8000-sarja.