barking

Barkning av olika trädslag

Barkningslösningar för alla trädslag

Mängden bark är den viktigaste faktorn, som avgör barkningskvaliteten. Dels försöker man med alla medel undvika träspill orsakad av barkningen, p.g.a. kostnadsskäl. Båda faktorerna måste uppmärksammas för att uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat.

På sågverk är de ekonomiska intressena vid barkning betydande, eftersom mängden bark är en av betalningsgrunderna vid framställning av pappersmassa. T.ex. i Norden sänks priset för flis om barkmängden är för hög.

Barkningens uppgift är att krossa mellanlagret (Cambium) mellan barken och trädet samt att lossa barken från trämaterialet. Detta görs genom att koncentrera en så stor kraft på mellanlagret att spänningar från kraften krossar barken samt bindningsstyrkan mellan barken och träet.

Barkningsegenskaperna beror på bindningsstyrkan mellan träet och barken, barkens struktur, träets form och kvalitet samt barkningsförhållandena. Det finns skillnader på egenskaperna för olika trädslag och det kan även förekomma stora variationer också i samma trädslag t.ex. beroende på uppväxtområdet. Oberoende av trädslag är det alltid svårare att barka ett nerfryst och torrt träd p.g.a. den större bindningsstyrkan mellan barken och träet.

Valon Kone har under sin 60-åriga historia samlat på sig en stor mängd kunskap inom barkning från olika delar av världen. VK har erfarenhet av barkning av alla industriellt använda trädslag och vi har en fungerande barkningslösning för alla behov oberoende av trädslag och omständigheter. Tack vare långvarig erfarenhet kan vi hjälpa kunden att nå ett så optimalt barkningsresultat som möjligt.