Kunder

VK-kunder

Rotorbarkning på sågverk och fanerfabriker

Rotorbarkning är den mest förekommande barkningsmetoden i såg- och träskiveindustrin (t.ex. faner och LVL).

Barkning på sågverk

Sågverkens barkningsmaskiner placeras antingen vid sågintag eller vid början sorteringslinjen för stockarna, före diametersorteringen. I Norden, Ryssland och Nord-Amerika placeras barkningsmaskinen vanligtvis vid såglinjen, medans majoriteten av sågverken i Mellan- och Syd-Europa placerar den vid stocksorteringen.

Barkning vid sågintag

Att placera barkningen vid såglinjen kräver en tekniskt och säkert fungerande barkningsmaskin, eftersom hela linjens process är beroende av barkningsmaskinens funktion. Med en VK-barkningsmaskin kan såglinjens funktionalitet säkerställas under alla förhållanden.

Barkning placerad vid såglinjen möjliggör

  • Optimering av barkningshastigheten enligt trästorlek (träet är vanligtvis diametersorterat)
  • Matning av stockar i barkningsmaskinen från huvudänden utan stocklucka (stockar är oftast vända för att gå in med toppen först)
  • Att få in stockarna i såglinjen så rena som möjligt (barkade träd behöver ej läggas på marken emellanåt)

Även förrådslagring av stockarna på timmerplan underlättas, när stocken barkas först vid såglinjen – med barken kvar är stocken inte lika halt. Dessutom skyddar barken träet så länge som möjligt innan sågning. Det förhindrar träets uttorkning under den varma perioden och minskar ytskador orsakade av grävmaskinen.

Barkning i stocksorteringslinjen

Att placera barkningsmaskinen vid stocksorteringslinjen förbättrar sågningstillgången i takt med noggrannare stockmätning. I stocksorteringslinjen avbarkas träden alltid före mätning, då behöver barkens andel ej uppskattas, utan man får absoluta riktiga värden vid mätningen.

Placeringen av barkningsmaskinen styrs också av prissättningen vid trähandel. I t.ex. Mellan-Europa betalar sågverken till säljaren endast för trämaterialet, inte för barken, det är då klokt att barka träet innan det mäts för prissättning.

Den tredje anledningen till att placera barkningen vid stocksorteringslinjen är sågverkets kapacitetsbehov. På timmerplanen kan barkningsmaskinens brukstid vid behov flexibelt förlängas och på så sätt säkerställa att det alltid finns barkat trä på sågverket.

Valon Kone levererar regelbundet främst Combi-barkningsmaskiner med 2- och 3- rotorer till sågverk i olika delar av världen. Se maskinmodellerna VK5000HD-Combi-2R (-3R) och VK8000HD-Combi-2R (-3R).

Barkning i skivindustrin och fanerfabriker

Vad gäller framställning av träskivor, är det ytterst viktigt att träets ändar och yta ej skadas under barkningen. Stenar och andra orenheter som hamnat i svarvknivar med träbarken påskyndar slitningen av knivarna och minskar skivans kvalitet. När barkat trä svarvas, hålls knivar i en avsevärt bättre kondition. Detta säkerställer en produktionsprocess som är så störningsfri som möjligt, en bra kvalitetsnivå och minimala kostnader för knivunderhåll.

Ytskivor har ett betydligt högre pris, vilket beror på att träets ytdel är råmaterialets mest dyrbara del. Skillnaden är betydande jämfört mot t.ex. framställning av sågvirke, där träets ytdel vanligtvis flisas.

Råmaterialet som används vid framställning av skivor blötläggs vanligtvis före svarvning. Med hänsyn till barkningen är det bättre, om barkningsmaskinen kan installeras efter blötläggningen. Då räcker det med ett lägre och varsammare tryck i barkningsknivar och maskinens matarvalsar. Framförallt i områden där träet fryser på vintern, rekommenderas barkning först efter blötläggningen. Vissa trädslag, som björk, kräver alltid blötläggning före barkning.

Valon Kone har flera årtiondens erfarenhet av barkning av trädslag som används i träskive- och fanerindustrin på olika ställen i världen. Till exempel träskive- och fanerfabriker, som använder björk som råmaterial, har en VK-maskin som sin vanligaste barkningsmaskin, se maskinmodell VK8032PLY. Andra kniv- och barrträdsorter barkas normalt med en VK-barkningsmaskin, som har 1 rotor, se maskinmodellerna VK90, VK110, VK1092 och VK8000-serien.