Skip to main content

Villkor

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU VILLKOREN. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra dessa villkor eller en del av villkoren och uppdatera detta meddelande. Du är bunden av ändringar och bör därför regelbundet besöka den här sidan och granska de aktuella villkoren som gäller för din användning av vår webbplats. Om du bryter mot ett av dessa villkor upphör din tillåtelse att använda innehållet på vår webbplats automatiskt och du måste omedelbart förstöra eventuella kopior av innehållet.

Den här webbplatsen tillhandahålls av Kadant Inc. och får endast användas i informationssyfte. Orden "vi", "oss", "vår" och "Kadant" i dessa villkor syftar på Kadant Inc., dess dotterbolag och filialer.

Upphovsrätt- och varumärkesinformation

Copyright 2020 Kadant Inc. eller dess filialer. Alla rättigheter förbehållna.

Alla varumärken, servicemärken och logotyper som visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Kadant eller tredje parter som licensierat sina varumärken till Kadant. Denna webbplats och informationen den innehåller ("Innehåll") tillhör Kadant, dess dotterbolag och licensgivare och skyddas från obehörig kopiering och spridning av USA:s upphovsrättslag, varumärkesrätt, internationella konventioner och annan lagstiftning för immateriella rättigheter. Du får endast använda denna webbplats och dess innehåll så som uttryckligen godkänts av Kadant. Det finns ingenting häri som överför någon uttrycklig eller underförstådd rättighet, titel eller intresse på webbplatsen eller i dess innehåll till dig.

Användning av Kadants webbplats och dess innehåll


Du kan ladda ner, visa, kopiera och skriva ut innehåll från vår webbplats med förbehåll för följande:

  • Innehållet får enbart användas för personliga, informativa och icke-kommersiella ändamål och får inte användas för offentliga eller kommersiella ändamål;
  • Alla meddelanden om upphovsrätt, varumärke och annan äganderätt måste finnas på alla kopior, inklusive upphovsrättsmeddelandet längst ner på sidan;
  • Innehållet får inte modifieras eller ändras; och
  • Grafik får inte användas separat från bifogad text.

Med undantag för vad som anges ovan får du inte använda, ladda ner, ladda upp, kopiera, skriva ut, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, posta, sända, rama in eller avspegla något på en annan webbtjänst, använda metataggar, infoga grafik eller distribuera innehåll från vår webbplats (helt eller delvis) utan föregående skriftligt godkännande av Kadant. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är reserverade. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det tilldelar en licens enligt Kadants eller en tredje parts immateriella rättigheter, vare sig genom estoppel-principen, implikation eller på annat sätt. Kadant förbjuder användning av dess varumärken och annan relaterad grafik i form av en "het länk" eller "hyperlänk" till en webbplats såvida det inte uttryckligen godkänts av Kadant.

Länkar till webbplatser från tredje parter


Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av Kadant utanför USA samt webbplatser som drivs av tredje parter. Se de separata användarvillkoren, sekretesspolicyn och reglerna på dessa länkade webbplatser innan du använder dem. Länkar till tredje parter tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig. När du använder dessa länkar lämnar du vår webbplats. Genom att tillhandahålla dessa länkar varken godkänner vi eller antar innehållet på de länkade webbplatserna, eller produkterna och tjänsterna hos den tredje parten. Vi varken granskar eller kontrollerar innehållet på webbplatser från tredje parter, och deras innehåll är inte en del av vår webbplats. Vi frånsäger oss allt ansvar för innehåll på webbplatser från tredje parter som länkar till vår webbplats, och produkter och tjänster från den tredje parten. Vi gör garanterar inte något i samband med innehåll eller noggrannheten på webbplatser från tredje parter, eller produkterna och tjänsterna från den tredje parten.

Friskrivningsklausul angående aktiepris


Den aktieprisutveckling som visas på eller via vår webbplats är inte nödvändigtvis en indikation på den framtida prisutvecklingen. Allt material är endast i informationssyfte och inget material (inklusive, utan begränsningar, börsnoteringar eller företagsinformation) är avsett att användas för handels- eller investeringsändamål. Varken Kadant eller dess dataleverantörer garanterar noggrannhet eller fullständighet hos aktiekurser och annan data som visas, inte heller ska en sådan part hållas ansvarig gentemot användaren i händelse av förseningar, felaktigheter och utelämnanden i sådana data. Kadant ansvarar inte för några handels- eller investeringsbeslut som baserats på sådant innehåll.

Värdepappersrätt


Följande utgör ett "Safe Harbor"-utlåtande enligt Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Vår webbplats innehåller framåtblickande uttalanden som medför ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive framåtblickande uttalanden om våra produkter, tjänster och teknologier, tekniska specifikationer, prestandakriterier och potentiella driftsbesparingar samt vår affärsverksamhet och ekonomiska resultat. Framåtblickande uttalanden är uttalanden om möjliga eller antagna framtida resultat av verksamheten och baseras på övertygelser och antaganden hos ledningen som i sin tur använt tillgänglig information. När vi använder ord som "tror", "förväntar oss", "förutser", "tänker", "planerar", "uppskattar", "borde", "troligtvis", "kommer" eller liknande uttryck så är det framåtblickande uttalanden. Du bör inte förlita dig alltför mycket på framåtblickande uttalanden. Viktiga faktorer som kan få våra faktiska resultat att skilja sig från de som anges i sådana uttalanden inkluderar risker och osäkerheter som nämns under rubriken "Riskfaktorer" i Kadants senast inlämnade årsrapport på blankett 10-K och efterföljande blanketter hos börs- och värdepappersinspektionen Dessa blanketter kan fås från Kadant på begäran och utan kostnad. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera framåtblickande uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, ytterligare händelser eller annat. Denna webbplats och dess innehåll utgör inte något erbjudande eller en uppmaning till ett erbjudande om försäljning av några värdepapper. Inget av innehållet är avsett att vara (och ska inte anses vara) införlivat i någon av våra värdepappersblanketter eller dokument.

Inlämning av CV


Kadant kan tillåta inlämning av CV online som svar på jobbannonser på vår webbplats. All personlig information som lämnas in i samband med inlämning av ett CV kommer att omfattas av vår integritetspolicy. Du samtycker till att inte ladda upp falsk eller felaktig biografisk information. Rekryterare som företräder kandidater får inte skicka in kandidaters CV:n som svar på jobbannonser. Det finns en risk att ditt CV kan tappas bort eller fångas upp av en tredje part om du skickar det via Kadants webbplats. Kadant kan inte hållas ansvarig för eventuell förlust i samband med överföring eller användning av CV:n som erhållits via Kadants webbplats.

Kadant garanterar inte att dess webbplats fungerar felfritt eller att dess webbplats och dess server är fria från datavirus och andra skadliga komponenter. Om din användning av vår webbplats eller dess innehåll resulterar i behov av service eller byte av utrustning eller data så ansvarar inte Kadant för kostnaderna.

DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR DIN ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS. DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL (INKLUSIVE SPECIFIKATIONER FÖR PRODUKTER) TILLHANDAHÅLLS SÅ SOM DE ÄR OCH EFTER TILLGÄNGLIGHET. KADANT FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER (BÅDE UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅDDA) INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ATT INTE TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER ÖVERTRÄDS OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. KADANT GARANTERAR INTE NOGGRANHET, PÅLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER LÄMPLIGHET HOS INNEHÅLL, TJÄNSTER OCH TEXTER TILL PROGRAMVARA, GRAFIK OCH LÄNKAR PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE EXKLUDERING AV UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER VILKET INNEBÄR ATT VISSA OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

KADANT ANSVARAR INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER FÖR DIREKT, INDIREKT FÖLJANDE, TILLFÄLLIG, SPECIELL, EXEMPLARISK, BESTRAFFANDE ELLER FLERFALDIGA SKADOR ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR (INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR SKADOR SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD DATA ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN, OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA ELLER EFTER ATT HA LITAT PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN, WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN, WEBBPLATSERNAS INNEHÅLL INKLUSIVE FEL, UTEBLIVEN INFORMATION OCH ANDRA FELAKTIGHETER PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN OAVSETT OM DE ÄR GRUNDADE PÅ GARANTIER, KONTRAKT, TORT ELLER LIKNANDE OCH OAVSETT OM KADANT BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. DENNA BEGRÄNSNING AV ANSVAR GÄLLER (MEN ÄR INTE BEGRÄNSAD TILL) ÖVERFÖRING AV FUNKTIONSNEDSÄTTANDE UTRUSTNING OCH VIRUS SOM KAN KOMMA ATT PÅVERKA DIN UTRUSTNING, HAVERERANDE MEKANISK ELLER ELEKTRONISK UTRUSTNING, KOMMUNIKATIONSLINJER, PROBLEM MED TELEFON ELLER SAMTALSTRAFIKEN, OBEHÖRIG ÅTKOMST, STÖLD, KROPPSSKADA, SKADA PÅ EGENDOM, OPERATÖRSFEL OCH FORCE MAJEURE. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTAR INTE BEGRÄNSNING OCH EXKLUDERING AV ANSVAR VILKET INNEBÄR ATT VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Internationella användare


Denna webbplats kontrolleras och drivs helt eller delvis av Kadant från dess kontor i USA. Kadant garanterar inte att informationen på webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användare utanför USA. Den som väljer att använda webbplatsen utanför USA gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs i den utsträckning de är tillämpliga. Skadestånd
Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att försvara och hålla Kadant, dess dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och agenter skadeslösa från alla anspråk, åtgärder, krav, förluster, skulder, kostnader och utgifter för försvar, inklusive och utan begränsningar rimliga juridiska avgifter och redovisningsavgifter som påstås härröra från din användning av innehållet (inklusive programvaran), åtkomst till webbplatsen eller brott mot dessa villkor. Allmän information
Dessa villkor representerar hela avtalet mellan dig och Kadant om ämnet häri och kommer inte att ändras av Kadant med undantag för uppdateringar såsom står häri eller ett dokument som skrivs under av båda parterna.

Om en bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar av en domstol med behörig jurisdiktion så kommer dessa bestämmelser att anses vara avskiljbara och påverkar inte giltigheten eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. Kadant kan efter eget gottfinnande och utan förvarning byta ut en sådan ogiltig eller inte verkställbar bestämmelse i dessa villkor mot en giltig och verkställbar bestämmelse som i största möjligaste mån uppnår de ekonomiska, affärsmässiga och andra syftena hos den ogiltiga eller inte verkställbara bestämmelsen genom att uppdatera detta meddelande.

Dessa villkor regleras av och ska tolkas i enlighet med lagarna i Massachusetts (USA) oavsett vilken princip om lagkonflikter. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor kan inte tillämpas på dessa villkor. Du samtycker till att alla rättsliga åtgärder och förfaranden mellan Kadant och dig för ändamål rörande dessa villkor eller parters skyldigheter nedan sker i en federal eller statlig domstol med behörig jurisdiktion belägen i Massachusetts samt att parterna avstår från invändningar mot den personliga jurisdiktionen och platsen. Bekräftelse

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du alla dessa villkor och att följa alla tillämpliga regler och föreskrifter, inklusive och utan begränsningar amerikanska export- och återexportlagar samt föreskrifter om överföring av tekniska data från USA eller det land där du bor. Du intygar att du läst och förstått dessa villkor och att villkoren har samma kraft och effekt som ett undertecknat dokument.

Kontakta oss

Om du har några frågor om våra användarvillkor kan du gå till sidan Kontakta oss.

Integritetspolicy
Se Integritetspolicy för att se vår integritetspolicy och våra metoder.

Uppdaterad juli 2006