Skip to main content

Barkning av olika träslag

Barkmängden är den primärä faktorn för barkningskvaliteten. Dessutom strävar man till att undvika fiberförlust av kostnadsskäl. Båda faktorerna måste beaktas för att uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat. På sågverk är de ekonomiska intressena förknippade med barkning betydande, eftersom mängden bark är en av betalningsgrunderna vid framställning av pappersmassa.
Barkningsegenskaperna beror på bindningsstyrkan mellan träet och barken, barkens struktur, träets form och kvalitet samt barkningsförhållandena. Det finns skillnader på egenskaperna för olika trädslag och det kan även förekomma stora variationer också i samma trädslag t.ex. beroende på uppväxtområdet. Oberoende av trädslag är det alltid svårare att barka ett nerfryst och torrt träd p.g.a. den större bindningsstyrkan mellan barken och träet.
Valon Kone har under sin 70-åriga historia samlat på sig en stor mängd kunskap inom barkning från olika delar av världen. VK har erfarenhet av barkning av alla industriellt använda trädslag och kan erbjuda en fungerande barkningslösning för alla behov oberoende av trädslag och omständigheter. Tack vare Valon Kone’s långvariga erfarenhet kan VK alltid vägleda kunden till ett optimalt barkningsresultat.

Barkning av barrträdslag

Största delen av det globalt producerade virket idag är tillverkat av barrträdslag – som gran, tall, ädelgran och deras underarter. Dessutom produceras en betydande, men mindre del av det såga virket från flera andra arter av barrträd – t.e.x lärk, hemlock och douglasgran. Bindningsstyrkan mellan bark och trä varierar under hela året (färska kontra frysta), men i allmänhet är barrträdslag lätta att barka. Valon Kone har årtionden av erfarenhet av att avbarka alla barrträdslag runt om i världen.
Softwood
Hardwood

Barkning av lövträdslag

Lövträdslag används ofta som råmaterial i träpanelindustrin i både södra och norra halvklotet (t.ex. plywood och LVL). Nordens asp-, bok- och ekarter är hudusakligen lätta arter att avbarka, medan flera sydliga trädarter kan vara svåra. Utmaningarna för så kallade tropiska träslag gäller vanligtvis bindningsstyrkan mellan barken och trämaterialet, barkfiberns längd och riktning eller tjockleken på barkskiktet. Under åren har Valon Kone samlat erfarenhet av de flesta lövträdslag som används i industrin runt om i världen, och VK kan erbjuda en funktionell lösning för barkning av dem.

Barkning av trädslag med sk. Stringy-bark

Den så kallade stringy-barken förekommer i både barrträdslag (t.ex. gran och cederträ) och lövträdslag (t.ex. eukalyptus) och i dessa arter är det typiskt att barkfibern har vuxit i stammens längdriktning. När barken avlägsnas bildas en lång, svårbrytbar remsa som lätt klibbar – inte bara runt stockens matarverken och transportörerna utan också till barkmaskinens knivar. I värsta fall orsakar detta oväntade produktionsavbrott. Valon Kone har i årtionden varit en föregångare inom barkning av trädslag med stringy-bark över hela världen. VK har testat olika skärknivar och knivar i flera år och kan erbjuda industrin en funktionell lösning – oavsett om det är frågan om gran i våriga Norden eller snabbt växande eukalyptus i söder.
Stringy Wood

Vi hjälper dig gärna!